REGULAMIN SERWISU WWW.PANDORA.NET

1. Postanowienia ogólne
1.1 Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady funkcjonowania Serwisu prowadzonego przez Administratora, oraz zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników, w tym zasady dotyczące:

a) zakresu i warunków korzystania z Serwisu przez Użytkowników,
b) zasad ochrony prywatności Użytkowników,
c) wymagań technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu przez Użytkowników,
d) statusu i ochrony treści udostępnionych w ramach Serwisu,
e) składania reklamacji i skarg.

1.2 Serwis oznacza nieodpłatną usługę na stronie internetowej dostępnej pod domeną www.pandora.net oraz jej poddomenami, świadczoną na rzecz Użytkownika przez Administratora drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ze zm. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), bez jednoczesnej obecności Administratora i Użytkownika, polegającą na udostępnieniu Użytkownikowi przez Administratora treści, o których mowa w pkt 2.1 Regulaminu.

1.3 Użytkownik oznacza osobę fizyczną, która posiada w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych, i korzysta z Serwisu.

1.4 Administrator oznacza Pandora A/S, z siedzibą w: Hovedvejen 2, 2600 Glostrup, Dania, wpisana do duńskiego rejestru przedsiębiorstw pod numerem CVR 28505116, prowadząca stronę internetową pod domeną www.pandora.net oraz jej poddomenami, email: mail@pandora.net.

2. Zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu
2.1 Administrator udostępnia w ramach Serwisu, na stronie internetowej pod domeną www.pandora.net oraz jej poddomenach materiały dotyczące:

a) produktów pod marką „PANDORA”, w tym nowości w asortymencie tych produktów, możliwości kreowania przez Użytkownika zestawów tych produktów w dowolnych konfiguracjach, akcji promocyjnych i marketingowych dotyczących tych produktów, m.in. w formie tekstów, zdjęć, grafik, materiałów filmowych, dźwiękowych, baz danych, rozwiązań nawigacyjnych,

b) Administratora i spółek z nim powiązanych.

2.2 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie Serwisu zostaje zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem z momentem wejścia przez Użytkownika na stronę internetową Serwisu. Umowa ta ulega rozwiązaniu z momentem opuszczenia Serwisu przez Użytkownika lub podjęcia decyzji przez Administratora o rozwiązaniu umowy, która może być spowodowana, w szczególności: rażącymi naruszeniami postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, lub problemami technicznymi po stronie Użytkownika powodującymi trudności w świadczeniu usługi przez Administratora.

2.3 Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, przepisami obowiązującego prawa, zasadami współżycia społecznego, zwyczajami przyjętymi w Internecie (netetykieta) oraz dobrymi obyczajami. W ramach korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie na stronie pod domeną www.pandora.net lub jej poddomenami niezamówionej informacji handlowej;
b) niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika lub mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności utrudnić korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników,
c) niedostarczania i nieprzekazywania treści naruszających zasady współżycia społecznego, przepisy obowiązującego prawa lub prawa osób trzecich,
d) korzystania z usług oferowanych przez Administratora w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Administratora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych, w tym prawa do prywatności, oraz wszelkich przysługujących im praw.

3. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu
3.1 W przypadku zamiaru skorzystania z Serwisu Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest wywołanie strony internetowej pod domeną www.pandora.net lub jej poddomenami.

3.2 Dla poprawnego korzystania z Serwisu konieczne jest korzystanie przez Użytkownika z jednej spośród następujących prawidłowo skonfigurowanych przeglądarek internetowych, co najmniej w następującej wersji: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, jak również włączoną obsługę Java Script.

3.3 Administrator korzysta na stronie internetowej www.pandora.net z tzw. cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie w urządzeniu końcowym (np. komputera) Użytkownika przeglądającego zawartość strony pod domeną www.pandora.net oraz jej poddomenami. Używanie cookies umożliwia Administratorowi dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb Użytkownika.

3.4 Cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować korzystanie przez Użytkowników z Serwisu.

3.5 Użytkownik posiada możliwości wyłączenia w swojej przeglądarce opcji instalowania cookies. Wyłączenie tej opcji może spowodować utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Więcej informacji na temat przyjętej przez Administratora polityki w odniesieniu do plików cookie znajduje się [tutaj].

4. Status informacji zamieszczonych w ramach Serwisu
4.1 Informacje udostępnione w ramach Serwisu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany tych informacji. Ewentualne ceny produktów zawarte w Serwisie są jedynie rekomendowanymi, nie wiążącymi cenami, które mogą ulec zmianie. O aktualne informacje cenowe należy pytać w punktach sprzedaży tych produktów.

4.2 Użytkownik jest zobowiązany do dbałości o język treści umieszczanych na stronie www.pandora.net. Administrator zastrzega sobie prawo moderowania treści umieszczonych przez Użytkownika na stronie www.pandora.net, w tym uniemożliwienia dostępu do treści o charakterze wulgarnym, rasistowskim, naruszającym dobra osobiste osób trzecich lub inne przepisy obowiązującego prawa.

5. Ochrona praw własności intelektualnej
5.1 Materiały udostępnione Użytkownikowi w ramach Serwisu, jak również elementy graficzne Serwisu stanowią przedmiot praw Administratora i podlegają ochronie prawnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5.2 Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkownika, bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora, z materiałów określonych w pkt 2.1 niniejszego Regulaminu, w jakiejkolwiek formie i w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest:

a) zwielokrotniania materiałów z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części, poza dozwolony prawem zakres;
b) zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;
c) umieszczanie odesłań do Serwisu w taki sposób, aby było utrudnione lub niemożliwe poznanie źródła pochodzenia materiałów;
d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
e) w zakresie rozpowszechniania materiałów w sposób inny niż określony w pkt 5.2(b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

6. Zasady ochrony prywatności
6.1 Administrator traktuje ochronę prywatności w Internecie, w tym ochronę danych osobowych Użytkowników, priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Administrator stosuje środki ostrożności, aby dane osobowe przetwarzane przez Administratora w związku prowadzeniem Serwisu były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych, niewłaściwym ich wykorzystaniem, odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Serwisu. Korzystanie z Serwisu w zakresie informacyjnym nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika.

6.2 Korzystanie z Internetu, a w szczególności korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, wiąże się z możliwością zainstalowania w ramach systemu teleinformatycznego danego Użytkownika różnego rodzaju oprogramowania tworzonego głównie w celu wyrządzania szkód (malware), w szczególności wirusów, robaków czy koni trojańskich. Użytkownik ze swojej strony stosuje mechanizmy zabezpieczeń o wykazanej skuteczności. Ze względu na fakt, że ochrona przez wyżej wskazanymi zagrożeniami wymaga podjęcia działań również przez Użytkownika, Administrator wskazuje, że dla ochrony przez wymienionymi zagrożeniami zalecane jest zainstalowanie przez Użytkownika skutecznego oprogramowania antywirusowego, właściwa konfiguracja systemu operacyjnego oraz bieżąca aktualizacja wszystkich elementów systemu teleinformatycznego.

7. Postępowanie reklamacyjne
7.1 Wszelkie reklamacje lub skargi dotyczące Serwisu powinny być składane w formie pisemnej na adres: Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony Robotników 45B, 02-146 Warszawa z dopiskiem „Pandora Club” lub pocztą elektroniczną na adres info@pandoracee.com.

7.2 Reklamacje lub skargi powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres nadawcy, jak również uzasadnienie reklamacji lub skargi.

7.3 Reklamacje rozpatrywane będą przez Administratora w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Administrator powiadomi nadawcę drogą elektroniczną.

8. Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Serwisu, prosimy o kontakt pod adresem info@pandoracee.com lub Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony Robotników 45B, 02-146 Warszawa.

UDOSTĘPNIJ

Ukryj elementy na swojej liście życzeń przed udostępnieniem
Niech spełnią się Twoje marzenia
Twoja lista życzeń jest obecnie pusta

Już dziś dołącz do Klubu PANDORA i zacznij korzystać ze swojej listy życzeń

Już dziś rozpocznij dodawanie elementów do swojej listy życzeń

Znajdź biżuterię
Dodaj do ulubionych
Element został dodany