Narozeninová nabídka – podmínky

 

PRAVIDLA A PODMÍNKY SPECIÁLNÍ NAROZENINOVÉ NABÍDKY PRO ZÁKAZNÍKY PANDORA

OD DNE 10. ČERVENCE 2018 (dále také jen „Pravidla a podmínky“)

 • 1. Všeobecná ustanovení
 1. Promo akce je vedena pod názvem „Speciální narozeninová nabídka” (dále také jen jako „Promo akce”).
 2. Pořadatelem akce je společnost Pandora Jewelry CR s.r.o., IČ: 290 14 735, se sídlem Praha 1, Nové Město, V celnici 1031/4, registrovaná u Městského soudu v Praze vedená pod spisovou oddíl C, vložka 160034, se základním kapitálem ve výši 200.000,- Kč. (dále jen jako „Pořadatel”).
 3. Promo akce se vztahuje na všechny prodejny společnosti Pandora Jewelry CR s.r.o. (dále také jen jako „Pandora prodejny“), vyjma outletové prodejny společnosti Pandora ve Fashion Arena Prague Outlet v Praze, na adrese Zamenhofova 440, Praha 10.
 4. Promo akce se vztahuje na všechny produkty Pandora v plné cenové výši. Tuto Promo akci není možné kombinovat s jinými promo akcemi a slevami.
 5. Informace o propagaci budou členům klubu PANDORA zaslány zejména prostřednictvím e-mailu v informačním bulletinu v den narozenin Zákazníka. Každý Zákazník by si měl seznámit s Pravidly a podmínkami účasti na Promo akci.
 6. Promo akce se uskuteční na území České republiky.
 • 2. Doba trvání Promo akce
 1. Promo akce bude zahájena dne 10. července 2018 a platnost této akce je stanovena až do jejího odvolání (dále jako „Doba trvání Promo akce”).
 2. Ukončení promo akce nebude mít vliv na práva nabytá účastníky Promo akce po Dobu trvání Promo akce.
 3. Pořadatel prohlašuje, že v případě jakýchkoliv změn Pravidel a Podmínek v průběhu Doby trvání Promo akce, nebudou mít tyto změny vliv na práva a nároky nabyté účastníky Promo akce před touto změnou a nenaruší podmínky jeho / její účasti na Promo akci před účinností změn.
 • 3. Pravidla Promo akce
 1. Promo akce se může účastnit každá fyzická osoba, která je spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku, pokud splňuje následující podmínky. Promo akce se může účastnit pouze člen klubu Pandora starší 15ti let s platným průkazem totožnosti. (dále také jen jako „Zákazník“) Nabídka Promo akce není určena osobám, které Produkty značky Pandora kupují za účelem dalšího prodeje.
 2. Každý Zákazník, který si zakoupí v Době trvání Promo akce jakékoliv produkty v Pandora prodejně v minimální hodnotě 1.200,- Kč, v den jeho/jejích narozenin nebo ve lhůtě 10 dnů od data narozenin, získá po předložení platného identifikačního průkazu potvrzujícího jeho datum narození slevu na nákup ve výši 300,- Kč.
 3. Produkty zakoupené v rámci této Promo akce jsou nevratné ve smyslu smluvní záruky, což ale nevylučuje právo Zákazníka na uplatnění práv z vadného plnění ve smyslu níže uvedeného ustanovení § 5.
 4. Produkty zakoupené v Promo akci mohou být předmětem výměny zboží, a to pouze za podmínky předložení dokladu o koupi předmětného zboží ve lhůtě 14-ti dnů ode dne zakoupení. Produkty zakoupené v Promo akci lze vyměnit pouze za jiné produkty značky Pandora ve stejné nebo vyšší hodnotě s tím, že pokud je kupní cena nového zboží vyšší než kupní cena zboží původního, je kupující povinen tento rozdíl v kupní ceně uhradit. Všeobecné podmínky výměny produktů obsažené v Podmínkách pro výměnu a vrácení produktů se použijí přiměřeně.
 5. Osoby, které jsou zaměstnanci Pořadatele, osoby jakkoli propojené s Pořadatelem podle civilního práva (zákonem, smlouvou mandátní, smlouvou o obchodním zastoupení, smlouvou o spolupráci, franšízingovým smlouvou, manažerskou či jinou podobnou smlouvou), jakož i další osoby zainteresované v organizování Promo akce, se nesmí Promo akce zúčastnit.
 • 4. Sleva

Každý Zákazník, který splní podmínky podle ustanovení §2 a §3 má právo na slevu z hrubých prodejních cen jím zakoupených produktů. Sleva bude vypočtena na základě prodejní ceny platné v době prodeje produktu za předpokladu, že nárok na slevu vznikl v Době trvání Promo akce. Sleva může být uplatněna pouze jednou.

 • 5. Reklamace
 1. Reklamace vztahující se k Promo akci mohou být zaslány na adresu sídla Pořadatele nebo elektronicky zasláním zprávy na e-mailovou adresu: czzakaznickyservis@pandora.net. Písemná reklamace musí obsahovat informaci, že se daná reklamace vztahuje k této Promo akci, originál nebo kopii dokladu o koupi zboží, jméno a příjmení účastníka Promo akce, adresu nebo e-mailovou adresu a detailní popis vady a důvodu reklamace.
 2. Reklamace by měly být Pořadatelem vyřízeny do 30 dnů od data doručení reklamace Pořadateli. Prodlení s odpovědí na reklamaci nad tento časový rámec bude považováno jako uznání reklamace. Odpověď na reklamaci bude poskytnuta písemně poštou nebo e-mailem, dle formy v jaké byla doručena.
 3. Po vyčerpání reklamace je Zákazník oprávněn uplatnit nároky vůči Pořadateli u příslušného soudu účastníka.
 4. Při uplatňování práv z vadného plnění u zboží značky Pandora v rámci této Promo akce se dále postupuje podle platné právní úpravy obsažené zejména v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a podle platného reklamačního řádu společnosti Pandora Jewelry CR s.r.o.
 • 6. Osobní údaje účastníků
 1. Pořadatel je správcem osobních údajů. V záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů je možné kontaktovat: kahl@pandora.net.
 2. Osobní údaje Zákazníka budou zpracovávány pro účely a v rozsahu nezbytném pro realizaci Propagace a poskytnutí slevy. Právním základem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem Pořadatele, zejména na řádném splnění veřejného příslibu daného Zákazníkům, jakož i organizace Promo akce a poskytnutí slev.
 3. Osobní údaje Zákazníků popsaných v ustanovení § 3 shora mohou být pouze ověřovány, a to za účelem ověření data narození Zákazníka; tyto osobní údaje nebudou shromažďovány nebo ukládány. E-mailové adresy Zákazníků, kteří využili výhody Promo akce v internetovém obchodě, budou zpracovány podle podmínek souvisejících s organizací Promo akce. Každý má právo na a přístup ke svým osobním údajům, na jejich kontrolu, právo požadovat opravu osobních údajů, jejich výmaz nebo omezení v jejich zpracování, jakož i odmítnout zpracování takových osobních údajů, a dále právo podat stížnost k příslušnému úřadu na ochranu osobních údajů.
 4. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné k tomu, aby se Zákazník mohl účastnit Promo akce a obdržet slevu.
 • 7. Závěrečná ustanovení
 1. Zákazník se může kontaktovat Pořadatele v záležitostech vztahujících se k Promo akci e-mailem na následující e-mailové adrese: czzakaznickyservis@pandora.net.
 2. Pravidla a podmínky akce jsou k nahlédnutí v sídle Pořadatele, a dále na všech prodejnách PANDORA, vyjma outletové prodejny společnosti Pandora ve Fashion Arena Prague Outlet v Praze, a na webových stránkách Pořadatele např. pandora.net.
 3. Na všechny ostatní záležitosti, jejichž úpravu tato pravidla neobsahují, se vztahují platné právní předpisy ČR, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 4. Společnost Pandora si vyhrazuje právo změnit nabídku akčních výrobků či trvání této prodejní akce.

SDÍLET

Skrýt položky ve vašem seznamu přání před jeho sdílením
Ať se vaše přání splní
Váš seznam přání je momentálně prázdný

Připojte se dnes do klubu PANDORA a začněte používat svůj seznam přání

Začněte dnes přidávat položky na svůj seznam přání

Najít
Přidat
Položka byla přidána