PODMÍNKY KLUBU PANDORA

  1. Vítejte ve věrnostním programu společnosti PANDORA („Klub PANDORA“). Než se zaregistrujete, přečtěte si pečlivě tyto podmínky („Pravidla“) společně se Zásadami ochrany osobních údajů, abyste se ujistili, že jste si jako člen klubu PANDORA vědom/a zásad ochrany osobních údajů a vašich práv a povinností.


  2. Obecné informace a členství

Klub PANDORA provozuje společnost PANDORA A/S, se sídlem Havneholmen 17-19, DK-1561 Copenhagen V, Dánsko, obchodní registrační číslo 28505116 („PANDORA“).

Klub PANDORA umožňuje svým Členům navrhovat vlastní šperky, vytvářet seznam přání, být první, kdo dostane informace o nových produktech a další.

  1. Členství a registrace

Členem Klubu PANDORA se mohou stát všechny fyzické osoby starší 15 let („Člen“).

Členství v Klubu PANDORA bude zahájeno okamžikem registrace a skončí zrušením registrace, nebo rozhodnutím společnosti PANDORA, že Klub PANDORA již nebude dále provozovat.

Na základě registrace Člena provedené na webových stránkách společnosti PANDORA může Člen přistupovat do svého členského rozhraní. Prostřednictvím svého členského účtu může Člen využívat výhod Klubu PANDORA. Pro úspěšné dokončení registrace je nutné vyplnit veškerá povinná pole registračního formuláře, potvrdit souhlas s těmito Pravidly a potvrdit seznámení se s podmínkami pro zpracování osobních údajů uvedenými v Zásadách ochrany osobních údajů.

Při registraci je Člen povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v členském účtu je Člen při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Členem v členském účtu jsou společností PANDORA považovány za aktuální a správné.

Přístup k členskému účtu je zabezpečen přihlašovacím jménem a heslem. Přihlašovací jméno tvoří e-mailová adresa, kterou Člen použil při vytváření svého profilu v rámci Klubu PANDORA. Své přihlašovací jméno a heslo může Člen změnit v nastavení profilu klubu PANDORA. Člen je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho členského účtu. Člen není oprávněn umožnit využívání svého členského účtu třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti je Člen odpovědný za veškerou újmu, která vznikne v souvislosti s užitím jeho členského účtu třetí osobou.

Členství v Klubu PANDORA je bezplatné a nezakládá povinnost nákupu zboží ani služeb společnosti PANDORA.

Členství v Klubu PANDORA může Člen kdykoli ukončit bez výpovědní doby, a to na webových stránkách společnosti PANDORA prostřednictvím nastavení profilu svého členského účtu. Po odstranění členského účtu se veškeré údaje smažou a členský účet nebude možné znovu obnovit.

Společnost PANDORA si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek jednotlivými Členy a Členy nesplňující podmínky uvedené v těchto Pravidlech dle své úvahy z Klubu PANDORA vyloučit.

Člen bere na vědomí, že služba Klubu PANDORA, resp. členský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení společnosti PANDORA, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Ve výjimečných případech tak může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služeb v rámci Klubu PANDORA.

  1. Seznam přání

Každý Člen může v rámci svého členského účtu vytvářet seznam přání ohledně produktů společnosti PANDORA.

Seznam přání Člena je viditelný pro ostatní Členy za účelem vyhledávání a on-line zobrazování na webových stránkách společnosti PANDORA. Údaje použité k nalezení seznamu přání Člena mohou obsahovat celé jméno nebo e-mailovou adresu, PSČ, město, zemi a měsíc narození. Na seznamu výsledků hledání bude viditelné pouze jméno, město a země konkrétního Člena.

Každý Člen může svůj seznam přání kdykoli skrýt prostřednictvím svého členského účtu.

  1. Ochrana osobních údajů

Členstvím v Klubu PANDORA Člen bere na vědomí, že společnost PANDORA je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jména, příjmení, e-mailové adresy, a případně dalších údajů sdělených Provozovateli, pro účely jeho členství v Klubu PANDORA. Do svého členského účtu může Člen přidat více informací, jako třeba profilovou fotografii, adresu, pohlaví, telefonní číslo, datum narození, datum svatby, den seznámení, velikost prstu a další. Osobní údaje Člena budou rovněž zpracovány lokální společností Pandora Jewelry CR s.r.o., se sídlem V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 29014735, která vystupuje v pozici zpracovatele osobních údajů.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, pokud však Člen neposkytne své osobní údaje, společnost PANDORA nebude moci poskytovat některé nebo žádné ze služeb anebo výhod dostupných pro Členy Klubu PANDORA. 

Právním základem pro zpracování osobních údajů Člena během registrace a členství v Klubu PANDORA je čl. 6 odst. 1 písm. b) (splnění smlouvy a provádění opatření přijatých před jejím uzavřením) Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“).

Pokud Člen při registraci dobrovolně zaškrtne příslušné políčko, souhlasí rovněž se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonního čísla a e-mailové adresy za účelem provádění marketingu, tedy zařazením do marketingové databáze pro nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích společnosti PANDORA a marketingových nabídkách výrobků a služeb společnosti PANDORA, zahrnující též zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, zejména prostřednictvím SMS zpráv a e‑mailů.

Právním základem pro zpracování osobních údajů Člena pro marketingové a obchodní účely je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas subjektu údajů). Pokud Člen poskytne souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové a obchodní účely, může svůj souhlas v celém rozsahu odvolat, a to telefonicky na čísle +45 36 72 00 44 či e-mailem na adrese profilesupport@pandora.net. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů prováděné na základě souhlasu do okamžiku jeho odvolání.

Osobní údaje Členů budou uchovávány po dobu jejich členství v Klubu PANDORA. Po jeho ukončení budou osobní údaje Člena okamžitě vymazány, ledaže by zájem na ochraně práv a právem chráněných zájmů, zejména obhajoba či výkon právních nároků či prevence podvodů, umožňoval či právní předpisy, včetně zejména daňových, ukládaly povinnost tyto údaje dále uchovávat. V takovém případě budou tyto údaje vymazány nejdéle po uplynutí deseti let. Společnost PANDORA může dále uchovávat a zpracovávat osobní údaje v anonymizované podobě ke statistickým účelům.

Společnost PANDORA rovněž registruje IP adresu Člena a shromažďuje informace prostřednictvím souborů cookies.
Bližší informace o použití souborů cookies jsou dostupné v Pravidlech PANDORA cookie.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má Člen v souladu s GDPR právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů Člena bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Člena, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má Člen možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v Dánsku Datatilsynet (www.datatilsynet.dk) a v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné v Zásadách ochrany osobních údajů.

  1. Společná ustanovení

Společnost PANDORA je možné v souvislosti s Klubem PANDORA kontaktovat též na e-mailové adrese privacy@pandora.net a telefonním čísle +45 36 72 00 44.

Členstvím v Klubu PANDORA vyjadřuje Člen svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti s členstvím v Klubu PANDORA, která nejsou upravena v těchto Pravidlech, se řídí dánskými právními předpisy, neuplatní-li se pro Člena příznivější předpisy České republiky.

Společnost PANDORA si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s průběhem věrnostního programu Klub PANDORA, a to včetně jeho přerušení, odložení, odvolání či úprav jeho Pravidel. Společnost PANDORA je oprávněna kdykoli v průběhu měnit tato Pravidla a případně Klub PANDORA i zrušit. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy společnosti PANDORA. Veškeré změny budou oznámeny na webových stránkách společnosti PANDORA, Členové o nich budou informováni na webových stránkách společnosti PANDORA 14 dnů předem. Pokud Člen s danou změnou nesouhlasí, může své členství v Klubu PANDORA ukončit s okamžitým účinkem před datem, kdy nastanou účinky příslušných změn.

Společnost PANDORA rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou Člen případně utrpí v souvislosti se svým členstvím v Klubu PANDORA.

Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s členstvím Člena, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v Klubu PANDORA je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Člen nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudního řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Člena a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo se společností PANDORA. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

Tato Pravidla jsou platná a účinná od 24.02.2020.

 

SDÍLET

Skrýt položky ve vašem seznamu přání před jeho sdílením
Ať se vaše přání splní
Váš seznam přání je momentálně prázdný

Připojte se dnes do klubu PANDORA a začněte používat svůj seznam přání

Začněte dnes přidávat položky na svůj seznam přání

Najít
Přidat
Položka byla přidána