CHARM CLIPS

Clip charms in silver and gold plated available for you immediately from Pandora.

Detailed with colourful enamel and glittering stones and crystals, dangle charms profile a wide range of pretty and popular motifs – from cute animals and delicate floral motifs to emblems of love and luck and renditions of cultural icons and everyday symbols in a collection that shines with wit and whimsy. String your favourite dangles on your choice of bracelet to create personal looks that represent who you are.

Ինչպե՞ս եք ցանկանում տարածել Ձեր ցանկալի նվերների ցանկը

Թաքցրե'ք որոշ ապրանքներ ցանկալի նվերների ցանկում՝ այն տարածելուց առաջ
Իրականացրե'ք Ձեր երազանքները
Ցանկալի նվերների ցանկը դատարկ է

Միացե'ք PANDORA Ակումբին այսօր և օգտագործե'ք Ձեր ցանկալի նվերների ցանկը

Ավելացրե'ք զարդեր Ձեր ցանկալի նվերների ցանկին

Գտնել
Ավելացնել
Զարդը ավելացվել է