Regulamentul Oficial al Campaniei Promoționale „BIRTHDAY”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
1.1. Organizatorul campaniei promoționale „Birthday” (in continuare numita "Campania") este S.C. Pandora Jewelry Romania S.R.L. (in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Bucuresti, sector 4, Blvd. Marasesti nr. 2B, Complex Rezidential Carol, bl. C, sc. 4, et. 5, ap. 39.
1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (in cele ce urmeaza "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, avand obligatia de a informa publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala,

prin Regulamentul de campanie.

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania promoţională „Birthday” este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
SECTIUNEA 3. ARIA SI PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
3.1. Campania este organizata si se desfasoara in Magazinele Pandora din București, situate in cadrul Centrelor Comerciale Afi Palace Cotroceni, Baneasa Shopping City, Promenada, Bucuresti Mall, Plaza, Mega Mall, Park Lake si Sun Plaza in Magazinele Pandora din Constanta, situate in cadrul Centrului Comercial City Park Mall Of Constanta, respectiv in cadrul Centrului Comercial Vivo Constanta, in Magazinul Pandora din Palas Shopping Mall din Iasi si in Magazinul Pandora din Galati Shopping City, in perioada 10.07.2018, pana la o noua notificare.

3.2. Magazinele partenere nu sunt incluse in oferta „Birthday”.

SECTIUNEA 4. CONDITII DE PARTICIPARE

4.1. Campania se adreseaza tuturor membrilor Clubului Pandora, de orice varsta, cu domiciliul/resedinta in Romania, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanți”). Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii Organizatorului, persoanele care isi desfasoara activitatea in Magazinele Pandora si nici membrii familiilor tuturor acestora: sotii/sotiile ori rudele de gradul intai ale acestora.

4.2. Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament. SECTIUNEA 5. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI
5.1. Fiecare membru al Clubului Pandora beneficiază de 50 Ron reducere la achiziții de minim 200 Ron. Pentru a primi email-ul cu oferta, clientul trebuie să se înscrie în Clubul Pandora și să introducă data nașterii cu 2 zile inainte de aniversare.

5.2. Membrii Clubului beneficiaza de oferta “Birthday” o singura data, pe o perioada de 10 zile de la ziua de naștere - prezentand

in magazin email-ul care contine codul de discount generat.
5.3. Oferta include toate produsele Pandora, cu exceptia produselor editie limitata.
5.4. Oferta se aplica in limita stocului disponibil si nu poate fi combinata cu alte promotii sau reduceri. SECTIUNEA 6. CONDITII DE VALIDARE
6.1. Pentru ca un Participant sa beneficieze de campanie, trebuie sa îndeplinească concomitent urmatoarele condiții: 6.1.1. Să îndeplinească conditiile de la Sectiunea 4 a prezentului Regulament;
6.1.2. Sa achizitioneze in perioada Campaniei produsele ce fac obiectul campaniei.

SECTIUNEA 7. CONTRAVALOAREA IN BANI
In cadrul Campaniei „Birthday” nu este posibila inlocuirea nici unuia dintre produce cu contravaloarea acestora in bani sau cu alte beneficii, incluzând dar fara a se limita la schimbul produselor cu alte produse care intra in campanie, cu exceptia repararii si respectiv schimbarii produselor in caz de neconformitate, potrivit prevederilor legale aplicabile.
Produsele non-defecte achizitionate în cadrul ofertei speciale pot fi inlocuite numai cu bonul fiscal in original cu alte produse cu acelasi pret sau mai mare (la un cost suplimentar), in termen de maxim 14 zile de la data achizitiei. In cazul in care unul dintre produsele din oferta "Birthday" este inlocuit cu un produs care nu este inclus in promotie, inlocuirea sa atrage dupa sine anularea ofertei speciale si achizitionarea produsului la pret intreg. Un set poate fi inlocuit la returnarea tuturor produselor care il formează cu produse la acelasi pret sau la un pret mai mare.
Inlocuirea de produse achizitionate inainte de oferta speciala nu este supusa ofertei speciale "Birthday”.
SECTIUNEA 8. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

8.1. Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea bonurilor fiscale care realizează dovada achizitionarii produselor, de instrainarea lor si/sau de prezentarea bonurilor fiscale deteriorate sau falsificate si nici nu va fi obligat repare produsele pe baza unor astfel de bonuri fiscale care nu intrunesc toate conditiile prevazute in acest Regulament.
8.2. Reclamatiile referitoare la produsele care fac obiectul campaniei, ulterioare momentului semnarii protocolului de predare- primire a produselor care fac obiectul campaniei, nu vor fi in responsabilitatea Organizatorului.

8.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative nerespectari a conditiilor de participare care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii, masuri cuprinzand inclusiv eliminarea participantului in cauza din Campanie, urmand a fi informat cu privire la aceasta decizie.
SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1. În conformitate cu legislatia in vigoare privind protectia datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, participantii la prezenta Campanie sunt informati cu privire la aspectele privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul prezentului Regulament.
10.2. Operator de date este Pandora Jewelry Romania SRL, o societate infiintata potrivit legilor din Romania, avand sediul social in Bucuresti, sector 4, Blvd. Marasesti nr. 2B, Complex Rezidential Carol, bl. C, sc. 4, et. 5, ap. 39, inmatriculata in Registrul Comertului sub numarul J40/10178/2009 avand cod unic de inregistrare 26102381, denumit în continuare, pentru scopul prezentei sectiuni (Prelucrarea datelor cu caracter personal) „Operatorul”.
10.3. Datele cu caracter personal sunt obtinute in mod direct de la participant in cadrul relatiei pe care o are cu Operatorul in legatura cu participarea la Campanie, acestea fiind Nume, Prenume, Adresa de Email, Telefon.
10.4. Operatorul prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in scopurile urmatoare:
10.4.1. Derularea Campaniei, precum si participarea persoanelor vizate la aceasta, inmanarea beneficiilor rezultand din

participare;
10.4.2. Verificarea respectarii prevederilor prezentului Regulament;
10.4.3. Indeplinirea obligatiilor legale care revin Operatorului;
10.5. Prelucrarea datelor personale ale persoanelor vizate este intemeiata pe executarea unor obligatii contractuale. Regulamentul reprezinta contractul incheiat intre Operator si persoanele vizate participante la prezenta Campanie, ale carui prevederi le acceptati prin participarea la prezenta Campanie. In vederea executarii acestor obligatii contractuale, Operatorul prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in scopurile mentionate mai sus. Prelucrarea datelore cu caracter personal prevazute la punctul 10.3. reprezintă o obligatie necesara pentru incheierea si executarea contractului cu Operatorul. In cazul in care nu veti furniza datele pentru scopurile mai sus mentionate, participarea dumneavoastră la prezenta Campanie nu va fi posibilă.

10.6. Datele cu caracter personal pot fi puse in conditiile legii, la dispozitia autoritatilor fiscale, in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale privind castigatorii concursurilor sau transmise catre autoritati publice, auditori sau institutii cu competente in realizarea de controale asupra activitatii si activelor Organizatorului, care solicita furnizarea acestor informatii, in virtutea obligatiilor legale ale acesteia, astfel cum pot fi puse la dispozitia instantelor de judecata, pentru respectarea unei cerinte legale sau pentru protejarea drepturilor si activelor Organizatorului sau ale altor entitati sau persoane, sau unor terti achizitori, in masura in care activitatea societatii ar fi transferata total sau partial, iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unui astfel de transfer.

De asemenea, in scopurile prelucrarii mentionate mai sus, putem distribui datele dumneavoastra cu caracter personal catre societati din grupul nostru, [Pandora Group], care isi desfasoara activitatea in Romania/ Uniunea Europeana/ Spatiul Economic European, societati care vor respecta instructiunile Operatorului in ceea ce priveste prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal.

10.7. Datele personale vor fi pastrate pe durata derularii Campaniei precum si perioada necesara pentru protejarea drepturilor Organizatorului, avand in vedere legea aplicabila, inclusiv perioada de prescriptie si termenele prevazute de legislatia fiscala. Ulterior, cu condiția de a nu se fi exercitat dreptul la ștergere, aceste date vor fi păstrate în conformitate cu termenele legale aplicabile în fiecare caz specific, ținând cont de tipul de date, precum și de scopul prelucrării .

10.8. Organizatorul va informeaza prin prezentul Regulament ca evalueaza si actualizeaza constant masurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate.
10.9. În contextul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:
a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dvs. cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date indicat în Secțiunea 10 de mai jos;

b) Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date indicat în Secțiunea 10 de mai jos, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;

c) Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice

exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;

d) Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în momentul respectiv;
e) Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

f) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;
g) Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;

h) Dreptul de a depune plângere în fața Autorității de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.
Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să adresați o solicitare în scris, datată și semnată sau în format electronic la ro.office@pandora.net .

Operatorul are dreptul, in conditiile prevederilor legale, de a solicita furnizarea de informatii suplimentare necesare pentru a

confirma identitatea persoanei vizate, atunci cand are indoieli intemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice solicitante.

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei „Birthday”.
SECTIUNEA 12. FORTA MAJORA
12.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

12.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

12.3. In cazul in care organizarea campaniei este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea sau prelungirea campaniei promotionale.
SECTIUNEA 13. LITIGII
In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

14.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

14.2. Regulamentul Campaniei „Birthday” va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant in cadrul magazinelor organizatorului din Bucuresti si din tara, sau poate fi obtinut prin transmiterea unei solicitari la adresa de mail ro.office@pandora.net .
14.3 Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor legale incidente, inclusiv OUG 99/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astazi 10.07.2018.

Organizator,

S.C. PANDORA JEWELRY ROMANIA S.R.L.

PARTAJEAZĂ

Ascunde articole de pe lista de dorinţe înainte de a da share
Dorinţele tale pot deveni realitate
Lista de dorinţe nu conţine niciun articol

Devino astăzi membru al Clubului PANDORA şi începe să-ţi foloseşti lista de dorinţe

Începe chiar de astăzi să adaugi articole pe lista de dorinţe

Căutaţi
Adăugare
Articolul a fost adăugat