PRAVIDLÁ A PODMIENKY ŠPECIÁLNE NARODENINOVÉ PONUKY PRE KLIENTOV PANDORA OD 10. JÚLA 2018 (dále také jen „Pravidlá a podmienky“)

§ 1. Všeobecné ustanovenia

 1. Promo akcia je vedená pod názvom “Špeciálna narodeninová ponuka” (ďalej tiež ako: „Promo

  akcia”).

 2. Organizátorom Promo akcie je spoločnosť Pandora Jewelry Slovakia s.r.o., so sídlom Bratislava, Laurinská 18, 811 01, IČO: 50 490 265, zapísaná v obchodnom registri, vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 113887/B, so základným kapitálom 500.000,- EUR (ďalej tiež ako „Organizátor”).

 3. Promo akcia bude trvať na všetkých vybraných predajniach PANDORA podľa rozhodnutia Organizátora (ďalej tiež ako: “Pandora Predajne”).

 4. Akcia sa vzťahuje na všetky produkty značky Pandora. Táto Promo akcia nemôže byť kombinovaná s inými predajnými akciami a zľavami .

 5. Informácie o propagáciu budú členom klubu PANDORA zaslané najmä prostredníctvom e-mailu v informačnom bulletine v deň narodenín Klienta. Každý Klient by si mal zoznámiť s Pravidlami a podmienkami účasti na Promo akciu.

 6. Promo akcia prebehne na území Slovenskej republiky.

  § 2. Doba trvanie Promo akcie

 1. Promo akcia bude začínať odo dňa 10. Júla 2018 a a platnosť tejto akcie sa stanoví až do jej

  odvolania (ďalej tiež ako: “Doba trvania Promo akcie”).

 2. Ukončenie Promo akcie nezasiahne žiadne práva nadobudnuté účastníkom Promo akcie po Dobu

  trvania Promo akcie.

 3. Organizátor prehlasuje, že v prípade akýchkoľvek zmien Pravidiel a Podmienok v priebehu Doby trvania Promo akcie, tieto zmeny nebudú mať vplyv na práva a nároky získané účastníkmi Promo akcie pred touto zmenou a nenarušia podmienky jeho/jej účasti na Promo akcii pred účinnosťou zmien.

  § 3. Pravidlá Promo akcie

 1. Promo akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá je spotrebiteľom v zmysle Občianskeho zákonníka, ak spĺňa nasledujúce podmienky. Promo akcia sa môže zúčastniť len člen klubu Pandora staršie ako 15 rokov s platným preukazom totožnosti. (ďalej tiež ako „Zákazník“) Ponuka Promo akcie nie je teda určená osobám, ktoré tovar značky Pandora kupujú za účelom ďalšieho predaja.

 2. Každý Zákazník, ktorý si kúpi v Dobe trvania Promo akcie akékoľvek produkty v Pandora predajni v minimálnej hodnote 50, EUR, v deň jeho / jej narodenín alebo v lehote 10 dní od dátumu

narodenín, získa po predložení platného identifikačného preukazu potvrdzujúceho dátum narodenia zľavu na nákup vo výške 12,- EUR.

 1. Produkty zakúpené v rámci tejto Promo akcie sú nevratné v zmysle zmluvnej záruky, čo ale nevylučuje právo Zákazníka na uplatnenie práv z vadneho plnenia v zmysle nižšie uvedeného ustanovenia § 5.

 2. Produkty zakúpené v Promo akcii môžu byť predmetom výmeny tovaru, a to iba za podmienky predloženia dokladu o kúpe predmetného tovaru v lehote 14-tich dní odo dňa zakúpenia. Produkty zakúpené v Promo akcii možno vymeniť iba za iné produkty značky Pandora v rovnakej alebo vyššej hodnote s tým, že pokiaľ je kúpna cena nového tovaru vyššia než kúpna cena tovaru pôvodného, je kupujúci povinný tento rozdiel v kúpnej cene uhradiť.

 3. Osoby ako zamestnanci Organizátora, osoby akokoľvek prepojené s Organizátorom podľa civilného práva (zákonom, zmluvou mandátnou, zmluvou o obchodnom zastúpení, zmluvou o spolupráci, franšízingovou zmluvou, manažerskou či inou podobnou zmluvou), ako aj ďalšie osoby zainteresované v organizovaní Promo akcie, sa nesmú Promo akcie zúčastniť.

  § 4. Zľava

  Každý Zákazník, ktorý splní podmienky podľa ustanovení §2 a §3 má právo na zľavu z hrubých predajných cien ním zakúpených produktov. Zľava bude vypočítaná na základe predajnej ceny platnej v čase predaja produktu za predpokladu, že nárok na zľavu vznikol v Dobe trvania Promo akcie. Zľava môže byť uplatnená iba raz.

  § 5. Reklamácie

 1. Reklamácie týkajúce sa Promo akcii môžu byť zaslané na adresu sídla Organizátora alebo elektronicky zaslaním správy na e-mailovú adresu: czzakaznickyservis@pandora.net. Písomná reklamácia musí obsahovať informáciu, že sa daná reklamácia vzťahuje k tejto Promo akcii, originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru, meno a priezvisko účastníka Promo akcie, adresu alebo e-mailovú adresu a detailný popis vady a dôvodu reklamácie.

 2. Reklamácie budú zpracované Organizátorom v lehote 30 dní odo dňa doručenia sťažnosti. Absencia odpovede na podanú sťažnosť v uvedenom časovom období bude považovaná za jej prijatie. Odpoveď na reklamáciu bude zaslaná písomne alebo prostredníctvom e-mailu, v závislosti na forme jej podania.

 3. Po vyčerpaní reklamácie je Zákazník oprávnený uplatniť nároky voči Organizátorovi na príslušnom súde účastníka.

 4. Pri uplatňovaní práv z vadného plnenia u tovaru značky Pandora v rámci tejto akcie sa postupuje podľa platnej právnej úpravy obsiahnutej predovšetkým v zákone č. 40/1964 Z.z., občiansky zákonník, v platnom znení, a v zákone č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, a podľa platného reklamačného poriadku spoločnosti Pandora Jewelry Slovakia s.r.o.

§ 6. Osobné údaje účastníkov

 1. Organizátor je správcom osobných údajov účastníkov Promo akcie. V záležitostiach týkajúcich sa spracovania osobných dát je možné kontaktovať: kahl@pandora.net

 2. Osobné údaje účastníka budú spracovávané pre účely a v rozsahu nevyhnutnom pre uskutočnenie Promo akcie a poskytnutie zľavy. Právnym základom pre zpracovanie osobných údajov je oprávnený záujem Organizátora, najmä riadne splnenie verejného prísľubu daného Zákazníkom, ako aj organizácia Promo akcie a garantovanie poskytnutia zliav.

 3. Osobné údaje Zákazníkov popísaných v ustanovení § 3 zhora môžu byť iba overované, a to za účelom overenia dátumu narodenia Zákazníka; tieto osobné údaje nebudú zhromažďované alebo ukladané. E-mailové adresy Zákazníkov, ktorí využili výhody Promo akcie vinternetovom obchode, budú spracované podľa podmienok súvisiacich s organizáciou Promo akcie. Každý má právo na a prístup ku svojim osobným údajom, na ich kontrolu, právo požadovať opravu osobných údajov, ich výmaz alebo obmedzenie v ich spracovaní, ako aj odmietnuť spracovanie takýchto osobných údajov, a ďalej právo podať stažnosť k príslušnému úradu na ochranu osobných údajov.

 4. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale zároveň je nevyhnutné k tomu, aby sa Zákazník mohol zúčastniť Promo akcie a obdržať zľavu.

  § 7. Záverečné ustanovenia

 1. Zákazník môže kontaktovať Organizátora vo veciach súvisiacich s Promo akciou prostredníctvom emailu na nasledujúcej adrese: sk.predaj@pandorastores.net.

 2. Všetky informácie a pravidlá promo akcie sú k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Organizátora, na predajniach Pandora a na webových stránkach Organizátora www.pandora.net.

 3. Na všetky ostatné záležitosti, ktorých úpravu tieto pravidlá neobsahujú, sa vzťahujú platné právne predpisy SR, najmä zákon č. 40/1964 Z.z., občiansky zákonník, v platnom znení, a zákon č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.

 4. Spoločnosť Pandora si vyhradzuje právo meniť ponuku akčných výrobkov, podmienky či dobu trvania tejto promo akcie.

ZDIEĽAJTE NA SIETI

Skryť položky na zozname šperkov pred odoslaním
Splňte si svoje želania
Váš zoznam prianí šperkov je momentálne prázdny

Zaregistrujte sa do Klubu PANDORA ešte dnes a začnite svoj zoznam šperkov používať

Položky na svoj zoznam šperkov začnite pridávať ešte dnes

Nájsť
Pridať
Bola pridaná položka