Zásady ochrany súkromia v spolocnosti Pandora

1.   Prečo potrebujeme vaše osobné údaje?

Spoločnosť PANDORA používa informácie z našej komunikácie s vami a ostatnými zákazníkmi, ako aj niektorými tretími stranami, aby dosiahla svoj cieľ, ktorým je poskytovanie produktov a služieb najvyššej kvality.

 
Spoločnosť PANDORA rešpektuje práva našich internetových návštevníkov na súkromie a uvedomuje si dôležitosť ochrany informácií, ktoré o nich získava. Na tento účel sme vytvorili postupy, ktoré zaistia spracúvanie vašich osobných údajov zodpovedným spôsobom.

Tieto zásady ochrany údajov vás informujú o tom, aký materiál získavame a akým spôsobom; o účeloch, na ktoré ho získavame a používame; o vašich právach a možnostiach týkajúcich sa používania vašich údajov z našej strany; o spôsobe spracúvania vašich údajov a o tom, komu ich môžeme poskytovať, ako aj o tom, ako dlho vaše informácie uchovávame atď. Pozorne si ich prečítajte.


Niektoré časti týchto zásad sa vzťahujú konkrétne na získavanie a spracúvanie vašich osobných údajov počas registrácie členského účtu v klube PANDORA. 

DEFINÍCIE:

Osobné údaje sú všetky informácie týkajúce sa nejakej fyzickej osoby, ktorej totožnosť je známa alebo ju možno zistiť. Identifikovateľná osoba je osoba, ktorú možno identifikovať, priamo alebo nepriamo, najmä pomocou overenia identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, prípadne jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre jej fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú, hospodársku, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Keď používame pojem „spracovanie“, myslíme tým každú operáciu alebo sériu operácií, ktoré sa uskutočňujú v súvislosti s osobnými údajmi alebo sériami osobných údajov, či už pomocou automatizovaných prostriedkov alebo nie. Medzi takéto operácie môže patriť zber, zaznamenávanie, organizovanie, štruktúrovanie, ukladanie, prepracovanie alebo úprava, získavanie, konzultovanie, používanie, zverejňovanie prenášaním, šírením alebo iné sprístupňovanie, zoskupovanie, kombinovanie, obmedzovanie, vymazávanie alebo ničenie osobných údajov.

2.   Kto prevádzkuje údaje?

Spoločnosť PANDORA A/S určuje účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov. Prevádzkovateľ údajov, ktorý ich prevádzkuje so zákonnými povinnosťami, má zákonnú zodpovednosť za uchovávanie a používanie osobných údajov na počítači alebo v manuálnych súboroch.

Kontaktné údaje:

PANDORA A/S
Havneholmen 17-19
1561 Kodaň V
Dánsko
IČ DPH: 28505116
Tel.: +45 36 72 00 44
Email: privacy@pandora.net

Spoločnosť PANDORA nezamestnáva zodpovednú osobu. Na spoločnosť PANDORA sa môžete kedykoľvek obrátiť, ak máte v súvislosti s ochranou údajov nejaké otázky alebo vás niečo znepokojuje, prípadne sa chcete opýtať na niečo v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli. Informácie o tom, ako sa s nami skontaktovať, nájdete v časti „Kontaktné údaje“. Prípadne pošlite e-mail priamo na útvar zodpovedný za ochranu údajov na adresu privacy@pandora.net.

3.   Aké osobné údaje získavame?

Všetky naše činnosti sú založené na prísnych etických zásadách a zákonných požiadavkách a našou snahou je chrániť súkromie všetkých návštevníkov našich webových lokalít a používateľov našich (mobilných) aplikácií. Z tohto dôvodu závisí spôsob, akým informácie vrátane osobných údajov získavame a uchovávame, od toho, ako sa používa naša webová lokalita a súvisiace služby. Nezískavame o vás žiadne citlivé údaje.

3.1 Údaje získavané prostredníctvom vašej komunikácie s nami

Na našich webových lokalitách a v (mobilných) aplikáciách sa môžu používať rozličné technológie, ktorých cieľom je tieto lokality a aplikácie vylepšovať, zjednodušovať ich používanie, zvyšovať ich efektívnosť a bezpečnosť. V dôsledku takýchto technológií môže dochádzať k automatickému získavaniu osobných údajov našou spoločnosťou alebo tretími stranami v našom mene. Príkladmi takýchto technológií sú súbory cookies, flash cookies a webová analytika.

Naša lokalita môže obsahovať odkazy na webové lokality našich partnerských sietí a pobočiek, alebo sa naopak z ich webových lokalít môžete dostať na našu. Ak sa použitím týchto odkazov dostanete na takéto webové lokality, zoberte, prosím, na vedomie, že tieto webové lokality majú vlastné zásady ochrany osobných údajov, za ktoré my nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Skôr než na takýchto webových lokalitách zadáte svoje osobné údaje, prečítajte si tieto zásady.

3.1.1    Údaje o postupnosti kliknutí

Keď navštívite našu webovú lokalitu, na náš server sa z vášho prehliadača odosielajú údaje. Vďaka tomu môžeme optimalizovať naše služby a zlepšovať váš zážitok z našich webových lokalít a aplikácií. Tieto údaje automaticky získavame a uchovávame alebo ich v našom mene získavajú a uchovávajú tretie strany. 


Môžeme získavať informácie o vašom počítači na účely správy systému a tiež s cieľom hlásiť súhrnné informácie z dôvodov internej marketingovej analýzy. Takéto údaje o prehliadaní zo strany našich používateľov a o ich zvyklostiach môžu zahŕňať:

·        IP adresu návštevníka

·         dátum a čas návštevy

·        pôvodnú URL (lokalitu, z ktorej sa k nám návštevník dostal)

·        navštívené stránky a trasu, po ktorej sa návštevník na našej webovej lokalite pohyboval

·        informácie o použitom prehliadači (type, verzii, operačnom systéme atď.)

3.1.2    Súbory cookies

Na našej webovej lokalite používame súbory cookies. Ak sa chcete dozvedieť viac o našom používaní súborov cookies a zásadách ochrany údajov strán, ktorých nástroje webovej analytiky používame alebo ktorých doplnky sme začlenili do svojich webových lokalít, preštudujte si naše zásady týkajúce sa používania súborov cookies.

3.1.3    Technológie retargetingu

Naša webová lokalita a (mobilné aplikácie) používajú technológie retargetingu. Vďaka nim môžeme ponúkať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty a/alebo obchod prostredníctvom webových lokalít našich partnerov, priamu a osobnú reklamu.


Spolupracujeme aj so spoločnosťami, ktoré používajú technológie sledovania s cieľom zobrazovať pre nás reklamu na celom internete. Tieto spoločnosti môžu získavať informácie o vašich návštevách našich webových lokalít alebo (mobilných) aplikácií, ako aj o vašej interakcii/interakciách s našimi oznámeniami vrátane reklám.


Technológie retargetingu analyzujú vaše súbory cookies a zobrazujú reklamu na základe vášho prehliadania stránok v minulosti. Ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete v odseku 3.1.2 týchto zásad ochrany údajov.

3.2Údaje, ktoré poskytujete

Okrem údajov získavaných automatizovanými prostriedkami (pozri odsek 3.1) spracúvame aj údaje, ktoré ste nám poskytli. Patria sem okrem iného tieto údaje:

·       osobné údaje, ktoré vás identifikujú ako osobu − konkrétne vaše kontaktné údaje, titul, meno a priezvisko (mená a priezviská), dátum svadby, dátum, keď sme sa stretli, fotografia, fakturačná adresa/fakturačné adresy, PSČ, dátum narodenia, pohlavie, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje o kreditnej a debetnej karte. Keď poskytujete osobné údaje inej osoby, uistite sa, že máte právo nám takéto informácie poskytnúť.

·       Informácie, ktoré ste poskytli v čase registrácie účtu v spoločnosti PANDORA.

·       Informácie, ktoré ste nám poskytli, keď ste si vytvorili zoznam želaní, uložili svoje veľkosti, vzory, obľúbené obchody, zoznam šperkov, zoznam kolekcie ESSENCE COLLECTION.

·       Informácie, ktoré poskytujete, keď sa zúčastňujete nejakej súťaže alebo propagačnej kampane, ktorej sponzorom je skupina PANDORA alebo spoločnosť PANDORA A/S.

·       Informácie, ktoré nám poskytujete prostredníctvom tretích strán ako Facebook a WeChat.

·       Informácie, ktoré pomocou našich služieb uložíte na našu lokalitu alebo ich na nej zdieľate.

·       Ak ste si u nás vytvorili online účet: preferencie a záujmy uložené v tomto profile (pozri ďalšie informácie o profiloch nižšie).

·       Keď sa s nami skontaktujete, môžeme uchovávať záznam vašej korešpondencie.

·       Keď sa s nami skontaktujete, aby ste nahlásili nejaký problém s našou lokalitou alebo získali technickú a/alebo zákaznícku podporu, môžeme uchovávať záznam vašej korešpondencie alebo konverzácie.

·       Ak sa rozhodnete využiť postup alternatívneho riešenia sporov (ARS), ktorý je k dispozícii prostredníctvom platformy Riešenie sporov online (RSO), môžeme osobné údaje sprístupniť Európskej komisii ako prevádzkovateľovi platformy RSO a poskytovateľovi ARS, ktorý bol poverený riešením sporu.

Môžeme vás tiež požiadať o vyplnenie prieskumov, ktoré používame na výskumné účely, hoci ich vyplnenie nie je vašou povinnosťou. Všetky tieto údaje sa vyznačujú tým, že ste ich poskytli dobrovoľne. Tieto informácie používame na účely vytýčené v týchto zásadách ochrany údajov. Svoje osobné údaje môžete kedykoľvek zmeniť alebo namietať proti ich ďalšiemu spracovaniu (pozri odsek 7).

4.   Ako sa získané údaje spracúvajú?

Keď ste si zaregistrovali účet PANDORA alebo členstvo v klube PANDORA, môžeme vaše osobné údaje spracúvať nasledujúcimi spôsobmi:

·       s cieľom zaistiť, že obsah našej lokality sa na vašom počítači zobrazuje čo najefektívnejším spôsobom.

·       Na účely súvisiace s vašou objednávkou, napr. aby sme vás informovali o stave vašej objednávky alebo zásielky, na plnenie vašich požiadaviek, napr. na odpovedanie na otázku o našich produktoch, aby sme vám pomohli nájsť obchod vo vašej blízkosti, na vyplnenie vašej objednávky, na spracovanie vašej platobnej karty a/alebo aby sme vám poskytli zákaznícky servis. Vaše údaje môžeme použiť na posúdenie vašej bonity a na tento účel môžeme využiť tretie strany.

·       Na overenie vašej totožnosti a odpovedanie na otázku, ktorú nám môžete položiť, na spracovanie vašej žiadosti a na to, aby sme vám poskytli čo najlepšiu službu.

·       Na plnenie našich povinností vyplývajúcich zo zmlúv, ktoré sme spolu uzatvorili.

·       Na to, aby ste mohli využívať interaktívne funkcie našej služby/našich služieb, keď sa pre to rozhodnete.

·       Na to, aby sme vás informovali o zmenách v našich službách , podmienkach a zásadách a/alebo iných administratívnych informáciách.

·       Aby sme vám poskytli výhody a služby spojené s tým, že ste držiteľom účtu PANDORA alebo využívate naše služby (napr. klub PANDORA).

·       Aby sme spravovali a uchovávali záznamy.

·       Aby sme spravovali vaše členstvo v klube PANDORA.

·       Aby sme uložili zoznam želaní, ktorý si môžete vytvoriť, a umožnili vám jeho zdieľanie s ostatnými.

·       Aby sme uložili vaše veľkosti prsteňa a náramku a umožnili vám ich zdieľanie s ostatnými.

·       Aby sme vám umožnili posielať e-maily iným ľuďom prostredníctvom našej funkcie „poslať priateľovi“.

·       Aby sme vám umožnili účasť v stávkach, súťažiach a podobných propagačných akciách, ako aj na správu takýchto činností. Na niektoré z týchto činností sa vzťahujú ďalšie pravidlá, ktoré môžu obsahovať dodatočné informácie o tom, ako používame a sprístupňujeme vaše osobné informácie.

·       Na prispôsobenie obsahu na našich webových lokalitách s cieľom poskytnúť vám individuálne ponuky.

·       Na predchádzanie a/alebo odhaľovanie zneužívania alebo podvodov.

·       S vaším súhlasom vás môžeme kontaktovať priamo prostredníctvom údajov, ktoré ste nám poskytli (napr. prostredníctvom poštových služieb, e-mailu, SMS správy, telefonicky alebo inými elektronickými prostriedkami) na účely marketingu, reklamy a prieskumu trhu. Patria sem napríklad informácie týkajúce sa produktov spoločnosti PANDORA, činnosti e-obchodu, špeciálne ponuky a kampane, ako aj informácie o otvorení miestnych obchodov a ich činnosti. Aby sme vás mohli kontaktovať s informáciami, ktoré pre vás majú osobitný význam, budeme spoločne analyzovať a používať vašu celkovú komunikáciu so spoločnosťou PANDORA (okrem iného napríklad vaše zvyklosti pri nakupovaní v našom internetovom obchode a kamenných obchodoch spoločnosti PANDORA, vaše používanie vernostných programov, vaše hodnotenia a recenzie produktov, históriu vašich kontaktov so zákazníckym servisom, vaše kliknutia na informačný bulletin/výsledky otvorenia, vaše správanie počas surfovania (webové sledovanie), typy informačných bulletinov, na odber ktorých ste prihlásený/-á, vašu účasť v propagačných kampaniach alebo podujatiach, vašu interakciu s mobilnými aplikáciami a ich používanie). Vaše osobné údaje môžeme používať na účely marketingu, reklamy a prieskumu trhu. V odseku 7 nájdete informácie o svojich právach, napr. o spôsobe stiahnutia súhlasu alebo o tom, ako upraviť svoje osobné údaje.

4.1Keď navštívite niektorú z webových lokalít spoločnosti PANDORA, vaše osobné údaje sa môžu spracúvať nasledujúcimi spôsobmi:

·      obsah, A/B test a analytika prezerania produktov

·      analytika zdroja prenosu

·      analytika interného vyhľadávania

·      analytika nákupov

·      analytika zariadenia

·      retargeting marketingu

5.   Právny základ

Keď si niečo kúpite v našom internetovom obchode, vytvoríte si u nás účet alebo s nami uzatvoríte inú dohodu, budeme konkrétne na tento účely spracúvať vaše obvyklé osobné údaje. Vaše obvyklé osobné údaje môžeme spracúvať napríklad aj keď budete mať pred rozhodnutím uzatvoriť s nami nejakú dohodu nejakú otázku a podobne. Právny základ možnosti spracúvania vašich osobných údajov z našej strany je uvedený v článku 6 odsek 1 písm. b) nariadenia EÚ o osobných údajoch (EÚ) 2016/679 (GDPR), keďže vaše údaje musíme spracúvať v záujme splnenia našej dohody s vami alebo aby sme pred uzatvorením dohody vybavili dopyty a podobne.

Vaše bežné osobné údaje môžeme spracúvať na základe pravidiel v článku 6 odsek 1 písm. f) nariadenia GDPR, ak nad našimi záujmami neprevážia vaše práva na súkromie a zákonná sloboda. Máme legitímny záujem na spracúvaní vašich osobných údajov (mena a e-mailovej adresy) na marketingové a analytické účely. Náš legitímny záujem vychádza z vašich preferencií, aby sme vám dokázali lepšie prispôsobiť naše ponuky − a v konečnom dôsledku vám ponúkali produkty a služby, ktoré budú lepšie vyhovovať vašim potrebám a želaniam. Okrem toho máme aj legitímny záujem na spracúvaní vašich osobných údajov na analytické účely.

6.   Sprístupňovanie osobných údajov

Jednou z našich základných hodnôt je zaobchádzať s vašimi údajmi s maximálnou starostlivosťou a dôvernosťou. Ak to vyžaduje zákon, vaše údaje môžeme sprístupniť tretím stranám. Môžeme zamestnávať poskytovateľov služieb a spracovateľov údajov, aby spracúvali údaje v náš prospech. Medzi takéto služby patria overovanie, služby hostingu a údržby, analytické služby, služby zasielania e-mailových správ, dodacie služby, spracúvanie platobných transakcií a kontrola solventnosti, adresy a e-mailu. Takéto tretie strany sú našimi spracovateľmi údajov a osobné údaje môžu spracúvať len v rozsahu potrebnom na poskytovanie svojich služieb. Naši spracovatelia údajov majú zmluvnú povinnosť zaobchádzať s takýmito údajmi maximálne dôverne. Nesmú ich používať iným ako požadovaným spôsobom. Vykonávajú sa potrebné kroky s cieľom zaistiť, aby naši spracovatelia údajov vrátane poskytovateľov služieb a iných spracovateľov pracujúcich v prospech spoločnosti PANDORA rešpektovali a chránili dôvernosť vašich údajov. 

Niektorí z našich spracovateľov údajov sídlia mimo EÚ/EHP. Preto budeme vaše osobné údaje poskytovať do štátov mimo EÚ/EHP. Tieto informácie však budeme poskytovať, len ak príjemca splní príslušné požiadavky vrátane nasledujúcich požiadaviek:
• Príslušný štát je považovaný za bezpečný tretí štát.
•Príslušný dodávateľ pristúpi k modelovým zmluvám Európskej komisie o prenose osobných údajov do tretích štátov.
• Príslušný dodávateľ je certifikovaný podľa čl. 40 nariadenia GDPR alebo
• príslušný dodávateľ má súbor schválených záväzných firemných pravidiel.


Môžu existovať prípady, keď našim partnerom sprístupníme neosobné údaje v anonymnej forme. Takéto neosobné údaje môžu zahŕňať informácie o počte návštevníkov webovej lokality alebo (mobilnej) aplikácie počas určitého časového obdobia.

Zoberte na vedomie, že všetky informácie, ktoré zverejníte alebo sprístupníte prostredníctvom kontaktu so spoločnosťou PANDORA (napr. osobné údaje na fotografiách, v príbehoch, komentároch a videách, ktoré zadáte), sa stanú verejnými informáciami a môžu byť dostupné návštevníkom lokality, ako aj širokej verejnosti. 


Vaše informácie môžeme sprístupňovať, ak je našou povinnosťou ich sprístupniť alebo poskytnúť s cieľom dodržať nejakú zákonnú povinnosť alebo nariadenia súdu alebo iného orgánu príslušnej právomoci alebo s cieľom presadiť alebo uplatniť naše zásady ochrany údajov a iné dohody alebo ochrániť práva, majetok alebo bezpečnosť spoločnosti PANDORA A/S alebo skupiny PANDORA, našich zamestnancov, zákazníkov alebo iných osôb. Patrí sem výmena informácií s inými spoločnosťami a organizáciami na účely ochrany pred podvodmi a zmiernenia úverového rizika.

Ak sa rozhodnete využiť postup alternatívneho riešenia sporov (ARS), ktorý je k dispozícii prostredníctvom
platformy Riešenie sporov online (RSO), môžeme vaše osobné informácie sprístupniť Európskej komisii ako prevádzkovateľovi platformy RSO a poskytovateľovi ARS, ktorý bol poverený riešením sporu.

7.   Vaše práva

Ak nám na našich webových lokalitách alebo iných kanáloch poskytnete osobné údaje, bude to výlučne na dobrovoľnom základe. Ak sa rozhodnete nám požadované informácie neposkytnúť, nemusíte mať možnosť využívať rôzne zákaznícke výhody. V niektorých prípadoch si produkty môžu objednávať, využívať určité služby a inak profitovať z činnostiach a ponúk dostupných na našej webovej lokalite a v (mobilných) aplikáciách len osoby, ktoré nám poskytli požadované osobné údaje. Ponúkame celý rad možností v závislosti od presných okolností, aby sme vám pomohli udržať si kontrolu nad svojimi údajmi. Medzi takéto možnosti patrí zobrazovanie a upravovanie vašich údajov online. Budete mať aj možnosť odhlásiť sa zo služieb alebo vymazať používateľské účty či získať informácie o uchovávaných údajoch.

K svojim osobným údajom môžete mať kedykoľvek prístup a môžete ich upraviť prihlásením do svojho účtu na adrese www.pandora.net a zadaním údajov o profile svojho účtu. Ak chcete získať prístup k svojim osobným údajom, kliknite na „Môj profil“ alebo „Môj účet“.


Ak sa niektoré z informácií, ktoré ste nám poskytli, zmenili, napr. ak zmeníte svoju e-mailovú adresu alebo iné kontaktné údaje, alebo ak chcete zrušiť svoju registráciu u nás, dajte nám o tom vedieť tak, že si zmeníte svoje údaje na stránkach „Môj profil“ alebo „Môj účet“ alebo nám pošlete e-mail so zmenami na adresu privacy@pandora.net.

Vo všeobecnosti máte tieto práva:

7.1Právo na prístup k svojim osobným údajom

Máte právo na prístup k niektorým osobným údajom, ktoré poskytnete spoločnosti PANDORA. Môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára.

K svojim osobným údajom tiež môžete získať prístup prihlásením do svojho účtu PANDORA na adrese www.pandora.net a zadaním údajov o profile svojho účtu. Ak chcete získať prístup k svojim osobným údajom, kliknite na „Môj profil“ alebo „Môj účet“.

7.2Právo upravovať a/alebo vymazať svoje osobné údaje

Máte právo požiadať o opravu, doplnenie, vymazanie alebo zablokovanie svojich uložených osobných údajov. Môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára. Vašu žiadosť v požadovanom rozsahu splníme bez zbytočného odkladu po jej prijatí. Ak z nejakého dôvodu nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť, budeme vás kontaktovať.

7.3Právo obmedziť spracúvanie svojich osobných údajov

Za osobitných okolností máte právo obmedziť spracúvanie svojich osobných údajov. Ak chcete o takéto obmedzenie požiadať, môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára.

7.4Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať svoje osobné údaje (len o vás) v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte („prenosnosť údajov“) a právo preniesť tieto údaje k inému prevádzkovateľovi údajov. Ak chcete požiadať o prenosnosť údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára.

7.5Právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov a zrušiť odber


Máte právo požiadať nás, aby sme vaše osobné údaje nespracúvali, keď je spracúvanie založené na legitímnom záujme, ktorý spoločnosť PANDORA sleduje, napr. na marketingové účely. V týchto zásadách ochrany údajov vás budeme informovať, ak budeme vaše údaje chcieť použiť na takéto účely alebo ich na takéto účely sprístupniť nejakej tretej strane. Svoje právo namietať si môžete uplatniť kedykoľvek, a to tak, môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára.

E-mailové správy s informačným bulletinom alebo marketingovým obsahom, ktoré vám spoločnosť PANDORA zasiela, obsahujú možnosť odhlásenia podľa pokynov, ktoré sú v nich uvedené. Ak od nás nechcete dostávať e-mailové správy, môžete jednoducho kliknúť na hypertextový odkaz pre odhlásenie a takéto e-mailové správy vám prestaneme posielať. 


Prijímanie všetkých ostatných typov správ, ktoré od nás môžete dostávať, napríklad oznamov o údržbe alebo administratívnych oznámení, môžete ukončiť, len ak si vymažete svoj účet. Tieto správy sú povinnou súčasťou používateľských účtov a súvisiaceho používania našich webových lokalít a (mobilných) aplikácií. Ak chcete svoj účet vymazať, napíšte na privacy@pandora.net.

7.6Právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas

Máte právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas s tým, aby sme spracúvali vaše osobné údaje.Stiahnutie súhlasu však nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania na základe súhlasu pred jeho stiahnutím. Ak chcete svoj súhlas stiahnuť, skontaktujte sa s nami na adrese privacy@pandora.net.

Ak chcete stiahnuť svoj súhlas s prijímaním propagačných informácií alebo ponúk vo všeobecnosti vrátane prostredníctvom poštových služieb, e-mailových správ, SMS správ, telefonicky alebo inými elektronickými prostriedkami, môžete to urobiť kedykoľvek na základe písomného kontaktu s oddelením skupiny PANDORA pre ochranu údajov alebo zaslaním e-mailu na adresu privacy@pandora.net. V prípade pochybností o vašej totožnosti vás môžeme požiadať o preukázanie totožnosti.

7.7Podmienky a/alebo obmedzenia vašich práv

Na vaše práva opísané vyššie sa môžu vzťahovať podmienky alebo obmedzenia. Preto nie sme schopní zaručiť vaše právo na prenosnosť údajov, keďže toto právo závisí od konkrétnych okolností činnosti spracovania.

8.   Uchovávanie vašich osobných údajov

Spoločnosť PANDORA nebude vaše osobné údaje uchovávať dlhšie, než je to potrebné na účely, na ktoré sa spracúvajú v rámci nasledujúcich činností spracúvania:

Členovia klubu

- má členstvo v klube

- môže mať účet

- mohol sa prihlásiť na odber informačného bulletinu pred vstupom do klubu

Ako definujeme neaktívneho člena klubu?

Neaktívny člen klubu je niekto, kto s nami nebol v kontakte nasledujúcimi spôsobmi: prihlásením do klubu, zakúpením tovaru buď na webovej lokalite vo vlastníctve spoločnosti PANDORA, alebo v predajni, otvorením e-mailu a kliknutím naň počas 5 rokov od posledného kontaktu.

Aké osobné údaje sa vymažú, ak je člen klubu neaktívny?

Všetky osobné údaje ako: meno, e-mailová adresa, adresa, PSČ, výročia, pohlavie, telefónne číslo, dátum narodenia, zoznam želaní, Moje veľkosti, údaje o nákupoch (ak to nie je v rozpore s miestnymi záväznými predpismi) atď. Kompletné vymazanie.

Kedy budú osobné údaje vymazané?

Osobné údaje budú vymazané, ak je člen klubu neaktívny päť rokov.

Aké osobné údaje sa budú uchovávať po 5-ročnej lehote bez aktivity?

Ak to nevyžadujú záväzné miestne predpisy, nebudú sa uchovávať žiadne osobné údaje.

Ako vymazávame osobné údaje?

Osobné údaje vymazáva manuálne raz za štvrťrok globálne oddelenie IT. Osobné údaje sa vymažú zo všetkých IT systémov.

Informačný bulletin

- Bez členstva v klube

- Bez účtu

- Prihlásenie na odber informačného bulletinu (napr. prostredníctvom online kanálov, prihlásenia ako hosť, maloobchodných uložených údajov atď.)

Ako definujeme neaktívne prihlásenie na odber informačného bulletinu?

Neaktívne prihlásenie na odber informačného bulletinu je prihlásenie zo strany osoby, ktorá si 24 mesiacov neotvorila e-mail a neklikla naň. Ak osoba s prihlásením na odber informačného bulletinu nakúpi v predajni alebo na internete alebo sa prihlási do klubu, jej status sa automaticky zmení na Kupujúceho (pozri nižšie), a preto sa v jej prípade bude uplatňovať neaktívna definícia tohto nového statusu.

Aké osobné údaje sa vymažú, ak je prihlásenie na odber informačného bulletinu neaktívne?

Vymažú sa všetky osobné údaje ako meno, pohlavie, e-mailová adresa a preferencie týkajúce sa produktov. Kompletné vymazanie.

Kedy budú osobné údaje vymazané?

Osobné údaje budú vymazané, ak je prihlásenie na odber informačného bulletinu neaktívne 24 mesiacov.

Aké osobné údaje sa budú uchovávať po 3-ročnej lehote bez aktivity?

Ak to nevyžadujú záväzné miestne predpisy, nebudú sa uchovávať žiadne osobné údaje.

Ako vymazávame osobné údaje?

Osobné údaje vymazáva manuálne raz za štvrťrok globálne oddelenie IT. Osobné údaje sa vymažú zo všetkých IT systémov.

Účet s členstvom v klube

Ak si niekto aktívne vytvorí internetový účet s členstvom v klube. Mať účet neznamená, že daná osoba aj niečo kúpila.

Ako definujeme držiteľa neaktívneho účtu?

Držiteľ neaktívneho účtu je osoba, ktorá s nami nebola v kontakte buď prostredníctvom nákupu v predajni, alebo na internete na webovej lokalite vo vlastníctve spoločnosti PANDORA, počas vytvárania účtu, prihlásenia do účtu, otvorením e-mailu a kliknutím naň počas 5 rokov od posledného kontaktu.

Aké osobné údaje sa vymažú, ak je držiteľ účtu neaktívny?

Vymažú sa všetky osobné údaje ako meno, e-mailová adresa, adresa, PSČ, pohlavie, telefónne číslo, výročia, dátum narodenia, zoznam želaní, nákup. To znamená kompletné vymazanie.

Kedy budú osobné údaje vymazané?

Osobné údaje budú vymazané, ak je držiteľ účtu neaktívny päť rokov.

Aké osobné údaje sa budú uchovávať po 5-ročnej lehote bez aktivity?

Ak to nevyžadujú záväzné miestne predpisy, nebudú sa uchovávať žiadne osobné údaje.

Ako vymazávame osobné údaje?

Osobné údaje vymazáva manuálne raz za štvrťrok globálne oddelenie IT. Osobné údaje sa vymažú zo všetkých IT systémov.

Nákup – bez účtu/prihlásenie ako hosť

Ak niekto nakúpi na internete alebo offline bez toho, aby si vytvoril účet.

Ako definujeme neaktívneho zákazníka?

Neaktívny zákazník je osoba, ktorá s nami nebola v kontakte prostredníctvom nákupu v predajni alebo na internete na webovej lokalite vo vlastníctve spoločnosti PANDORA, počas vytvárania účtu, prihlásenia do účtu, otvorením e-mailu a kliknutím naň počas 5 rokov od posledného kontaktu.

Aké osobné údaje sa vymažú, ak je zákazník neaktívny?

Všetky osobné údaje ako meno, e-mailová adresa, adresa, PSČ, pohlavie, telefónne číslo, dátum narodenia, nákup. To znamená kompletné vymazanie.

Kedy budú osobné údaje vymazané?

Osobné údaje budú vymazané, ak je zákazník neaktívny päť rokov.

Aké osobné údaje sa budú uchovávať po 5-ročnej lehote bez aktivity?

Ak to nevyžadujú záväzné miestne predpisy, nebudú sa uchovávať žiadne osobné údaje.

Ako vymazávame osobné údaje?

Osobné údaje vymazáva manuálne raz za štvrťrok globálne oddelenie IT. Osobné údaje sa vymažú zo všetkých IT systémov.

Internetoví návštevníci – IP adresa

Niekto, kto navštívil našu webovú lokalitu.

Ako definujeme neaktívnych návštevníkov?

Neaktívny návštevník je niekto, kto nenavštívil našu webovú lokalitu 24 mesiacov.

Aké osobné údaje sa vymažú, ak je zákazník neaktívny?

Všetky údaje, ktoré sme získali v súvislosti s návštevou na našej webovej lokalite. Napríklad:

-       obsah, A/B test a analytika prezerania produktov

-       analytika zdroja prenosu

-       analytika interného vyhľadávania

-       analytika nákupov

-       analytika zariadenia

-       retargeting marketingu

Kedy budú osobné údaje vymazané?

Osobné údaje sa vymažú 25 mesiacov po získaní.

Aké osobné údaje sa budú uchovávať po 25-mesačnej lehote bez aktivity?

Ak to nevyžadujú záväzné miestne predpisy, nebudú sa uchovávať žiadne osobné údaje.

Ako vymazávame osobné údaje?

Údaje budú automaticky vymazané po 25 mesiacoch.

9.   Bezpečnosť informácií a integrita údajov

Prijímame primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia zamerané na ochranu osobných údajov proti náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému používaniu, prezradeniu alebo prístupu, najmä ak spracovanie zahŕňa prenos údajov v sieti, ako aj proti všetkým ostatným nezákonným formám spracovania a zneužívania.


Spoločnosť PANDORA využíva na získavanie a spracúvanie vašich osobných údajov tretích spracovateľov údajov. Všetci spracovatelia údajov, ktorých si spoločnosť PANDORA najme, budú vaše osobné údaje spracúvať výlučne podľa jej pokynov a budú mať zákonnú povinnosť dodržiavať počas manipulácie s osobnými údajmi prísne bezpečnostné postupy.

9.1Zachovávanie bezpečnosti informácií

Spoločnosť PANDORA môže zamestnávať tretie strany, aby získavali osobné informácie v jej mene. Na takéto tretie strany sa v takýchto prípadoch vzťahujú dohody o mlčanlivosti a spracovaní údajov a spoločnosť PANDORA im nariadi, aby plne dodržiavali jej zásady ochrany údajov.


Ak sme vám poskytli heslo, vďaka ktorému máte prístup do niektorých častí našej lokality, alebo ste si takéto heslo vybrali, zodpovedáte za to, aby takéto heslo zostalo utajené. Žiadame vás, aby ste svoje heslo nesprístupnili nikomu inému.


Bohužiaľ, prenos informácií prostredníctvom internetu nie je úplne bezpečný. Hoci robíme maximum pre to, aby sme vaše osobné údaje ochránili, nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich údajov prenášaných na našu lokalitu; takýto prenos je na vaše vlastné riziko. Keď dostaneme vaše informácie, uplatňujeme striktné postupy a prísne bezpečnostné opatrenia, aby sme sa pokúsili predísť neoprávnenému prístupu k nim.

9.2Sociálne siete

Naša webová lokalita a (mobilné) aplikácie vám ponúkajú plug-iny z rôznych sociálnych sietí. Ak sa rozhodnete komunikovať v sociálnej sieti, vaša činnosť na našej webovej lokalite alebo v (mobilných) aplikáciách bude dostupná sociálnym sieťam ako Facebook a Twitter. 


Ak sa na niektorú z týchto stránok sociálnych sietí prihlásite počas návštevy našich webových lokalít alebo (mobilných) aplikácií, sociálna sieť môže tieto informácie pridať k vášmu profilu. Ak komunikujete s niektorým s plug-inov pre sociálne siete, táto informácia bude odoslaná na stránku sociálnej siete. Ak nechcete, aby došlo k takémuto prenosu údajov, pred návštevou našich webových lokalít alebo (mobilných) aplikácií sa odhláste zo sociálnej siete. Nemôžeme zabrániť takémuto získavaniu údajov a prenosu informácií v rámci plug-inu pre sociálne siete. Pozorne si prečítajte zásady ochrany údajov sociálnych sietí, ktoré používate, kde nájdete podrobné informácie o tom, ako získavajú a prenášajú osobné údaje, o vašich právach a o tom, ako môžete dosiahnuť uspokojivé nastavenia súkromia.


V záujme zlepšenia vášho používateľského zážitku a skúseností so značkou môžeme vaše údaje odovzdávať tretej strane (napr. Facebooku) na spracovanie v súlade s nariadeniami o ochrane údajov a súkromia.


Facebook:       http://www.facebook.com/about/privacy/ 
Twitter:          
http://twitter.com/privacy 
Google+:        
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 

9.3Geolokalizačné služby

Niektoré z našich (mobilných) aplikácií môžu používať služby podľa lokality. Ak budete takéto (mobilné) aplikácie používať, môžu získavať informácie o vašej aktuálne polohe, napr. GPS signály odosielané mobilným zariadením alebo informácie, ktoré možno použiť na určenie približnej polohy. Lokalizačné služby môžete aktivovať alebo deaktivovať vo svojom zariadení alebo nastaveniach prehliadača. 


Aby sme vám pomohli nájsť najbližší obchod spoločnosti PANDORA, môžeme využívať služby Google Maps a Baidu Maps. Aby sme vám takéto vyhľadávanie uľahčili, načítame obrázok zo služby Google Maps alebo Baidu Maps a na náš server uložíme údaje o trase a mapu.

Ďalšie informácie o službe Google Maps a jej zásadách ochrany údajov nájdete na adrese
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 

Ďalšie informácie o službe Baidu Maps a jej zásadách ochrany údajov nájdete na adrese
https://map.baidu.com/zt/client/service/index.html

10.Dôsledky nesprístupnenia osobných údajov

Ak nám neposkytnete požadované informácie, nebudete si môcť vytvoriť účet PANDORA, získať členstvo v klube PANDORA ani nakupovať na webovej lokalite spoločnosti PANDORA.

11.Kontaktné údaje

V prípade otázok o zásadách ochrany údajov alebo spracovaní vašich osobných údajov nás pokojne kontaktujte.

 
Prevádzkovateľ údajov:

PANDORA A/S
Privacy@Pandora.net

Spoločnosť PANDORA môžete kontaktovať aj na adrese:

 
PANDORA A/S

Havneholmen 17-19 
1561 Kodaň V 
Dánsko
Email: 
privacy@pandora.net

12.Sťažnosti

Sťažnosti by sa mali adresovať priamo dánskemu dozornému orgánu pre ochranu údajov:

Dánsky úrad pre ochranu údajov
Borgergade 28, 5. poschodie
1300 Kodaň K
Dánsko
Tel.: +45 3319 3200
Email: dt@datatilsynet.dk

13.Zmeny v týchto zásadách

Spoločnosť PANDORA sa zaviazala dodržiavať základné princípy ochrany súkromia a údajov. Naše zásady ochrany údajov preto pravidelne prehodnocujeme, aby boli aktuálne a zodpovedali princípom ochrany súkromia a údajov. Tieto zásady ochrany údajov sa môžu príležitostne meniť, aby držali krok s aktuálnymi trendmi, vyhovovali príležitostiam, ktoré ponúka internet, a zostali v súlade s platnou legislatívou. Všetky zmeny, ktoré v budúcnosti v našich zásadách ochrany údajov vykonáme, budú zverejnené na tejto stránke a ak to bude vhodné, môžeme vás o nich informovať aj e-mailom.

Posledná aktualizácia: máj 2018

ZDIEĽAJTE NA SIETI

Skryť položky na zozname šperkov pred odoslaním
Splňte si svoje želania
Váš zoznam prianí šperkov je momentálne prázdny

Zaregistrujte sa do Klubu PANDORA ešte dnes a začnite svoj zoznam šperkov používať

Položky na svoj zoznam šperkov začnite pridávať ešte dnes

Nájsť
Pridať
Bola pridaná položka